การพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  จังหวัดลำพูน

KRUPUNMAI SHARE

 

ชื่อเรื่อง

การพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง   จังหวัดลำพูน
ผู้ศึกษา นายศิวกร ด้วงเขียว ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

               วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง  9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาการ พัฒนากล้ามเนื้อขาก่อนและหลังการพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง    กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 33 คน       ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้          การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบการวิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) สำหรับนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้        การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า t ผลการศึกษาพบว่า

  1.    แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑     บ้านกลาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.74/89.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน มีการพัฒนากล้ามเนื้อขาหลังเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนากล้ามเนื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนากล้ามเนื้อขาโดยใช้  แบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคตาราง 9 ช่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) หน่วยการเรียนรู้     การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด=4.72 , S.D.=0.52
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @