รายงานการพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครพิษณุโลก

KRUPUNMAI SHARE

                                                         บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครพิษณุโลก

ผู้รายงาน     นางสาวพรพนา  เอี้ยงทอง

รายงานการพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model)  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2)  เพื่อประเมินรูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model)  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้การสังเคราะห์จาก  9  รูปแบบการสอนแล้วยกร่างเป็นรูปแบบพนาวัลย์  ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 9 คน  ตรวจสอบรูปแบบ  เมื่อพบว่ามีคุณภาพตามต้องการจึงนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  จำนวน  18  คน  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประเมิน เพื่อการนำไปสู่การใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถิติที่ใช้เป็นสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการดำเนินงานมีข้อค้นพบ ดังนี้ คือ

  1. รูปแบบพนาวัลย์  (PANAWUN  Model)  ประกอบด้วย 3 ขั้นหลัก  7 ขั้นย่อย  คือ
    ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่การเรียนรู้ มี 2 ขั้นย่อย คือ ศึกษาสภาพปัญหา  และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ขั้นที่ 2 การจัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นย่อย คือ ออกแบบเรียนรู้ตามมาตรฐาน  เรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงรุก  และนำเสนอผลการเรียนรู้  ขั้นที่ 3 การสรุปผลการเรียนรู้ มี 2 ขั้นย่อย คือ ประยุกต์ใช้ผลการเรียนรู้  และสรุปผลด้วยเครือข่าย
  2. ผลการตรวจสอบรูปแบบพนาวัลย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ทั้งด้านความถูกต้อง
    ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความคุ้มค่า  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งหมด 4 ด้าน
  3. ผลการประเมินรูปแบบพนาวัลย์ โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนเทศบาลนครพิษณุโลก  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก  พบว่า  ทั้งด้านความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความคุ้มค่า  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
4.8/5 - (978 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @