การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง          การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย         นางสาวสนใจ  ช่วยชู

ปีที่            2560

                                           บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์  ประกอบด้วย  3  ระยะดังนี้ การวิจัยระยะที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  จากนั้นดำเนินการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  โดยครูและผู้ปกครอง  การวิจัยระยะที่  2  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร (EF)  การจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาล  การวิจัยระยะที่  3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  จำนวน  16  คน  เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เก็บข้อมูลได้แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร (EF)  และแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  60  แผน เป็นเวลา  12  สัปดาห์  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test

ผลการวิจัย  พบว่า  1)  จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เป็นจำนวน 16 คน 2)  รูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า  BESE  Model  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้แก่  ขั้นที่ 1 การบริหารสมอง (B : Brain Gym) ขั้นที่ 2 การสำรวจ  การค้นหา (E : :Exploration) ขั้นที่ 3 ร้อง เล่น เต้น รำ ให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้ สรุปบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ (S : Singing) ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ และสรุปทบทวน (E : Evaluations)  3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่  3.1 )  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคะแนนการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร ( EF) กรมสุขภาพจิต จำนวน  15  ข้อ  ผลรวมระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมีความฉลาดทางอารมณ์  จะเห็นได้ว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   มีผลการประเมินก่อนทดลองปฏิบัติกิจกรรมระยะที่  1  โดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 37 ระยะที่  2  โดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ  44  และระยะที่ 3  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.69  และระยะที่ 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.07   เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยรวมทั้ง  3 ระยะ  หลังปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  มีค่าเฉลี่ยระยะที่  1  ระยะที่  2  ระยะที่  3 และระยะที่  3   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังปฏิบัติกิจกรรม ระที่  2  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  1 ระยะที่ 3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  2  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  4  และค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  3  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนปฏิบัติกิจกรรม

 

คำสำคัญ : รูปแบบการจัดประสบการณ์ การคิดเชิงบริหาร (EF) ความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้ รูปแบบ BESE

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @