การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวสนใจ  ช่วยชู

ปีที่ศึกษา          2559

                                 บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย  – ภาษาถิ่นใต้ ชั้นอนุบาลปีที่  3  3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่  3  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพราะเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาสอน และเป็นครูประจำชั้น จำนวน 16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย-ภาษาถิ่นใต้  แผนการจัดประสบการณ์  แบบวัดการพัฒนาทักษะทางภาษา  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย-ภาษาถิ่นใต้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ชั้นอนุบาลปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  85.41/85.62
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ มีค่าเท่ากับ .7423   แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  20.31
  1.   พฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ขณะที่จัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี                    

 

ความสำคัญ :  นิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย  – ภาษาถิ่นใต้   ทักษะทางภาษา 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @