รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน บ้านศรีคีรีรักษ์

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อผลงาน          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน   บ้านศรีคีรีรักษ์

ชื่อผู้จัดทำ             นายอนุชิต เชษฐตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ทำการศึกษา       2561

 

                                          บทคัดย่อ

 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์  ในด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้าน  ศรีคีรีรักษ์ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @