รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20  ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

                                                      บทสรุป

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20  ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน           โนร์ลัยลา   โต๊ะประดู่

ปีที่รายงาน        2562

การรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20  ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม   ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ (CIPP  Model)  ตรวจสอบโครงการและพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ตามลักษณะของโครงการที่ดี ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล  จำนวนทั้งสิ้น 129 คน  ประกอบด้วย ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (a- Coefficient)  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

 1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า  โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า  โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
  อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1  ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20  ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2  พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความความคิดเห็นของครูและนักเรียนและผู้ปกครอง หลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3  คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 1. ด้านข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ควรให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับนโยบายต้นสังกัด ตลอดจนจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรศึกษาแนวทาง
  การดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึงการระดมทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
  ด้านกระบวนการ คณะกรรมการดำเนินงานต้องจัดทำแผนให้ชัดเจน ระบุกิจกรรม เวลา แหล่งงประมาณ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและครูทุกคนควรร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้านผลผลิต  เกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ครูกับนักเรียนควรวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ควรหาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะ วางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับความพึงพอใจต่อโครงการ ควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหา
3.3/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @