รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศ ทางกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

KRUPUNMAI SHARE

 ชื่อเรื่อง                          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศ
ทางกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

ชื่อผู้ประเมิน               จงกลนีย์   โรจน์ภูริจินดา

ตำแหน่ง                      รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ระยะเวลาที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2560

 

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) ประเมินผลกระทบ (Impact) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability) และประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการโดยนำรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ของ Daniel L.Stufflebeam มาประยุกต์ใช้ในการประเมินครั้งนี้

การประเมินในครั้งนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน  นักเรียน จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินด้านปัจจัย (Input) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า มีผลผลิตอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผลด้านผลกระทบ (Impact)     ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่า มีผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @