การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                          ปีที่ 5  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus

ผู้วิจัย             นางสุชาดา  จารงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา      2561

 

                                                    บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้วิธีการเรียนรู้ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  22 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus แบบสังเกตการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และค่าทางสถิติ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. นักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค การสอนอ่าน KWL-Plus อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม กระบวนการสอนอ่านอย่างมีขั้นตอนหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้ดังกล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @