การพัฒนาความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ CGAMES

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ CGAMES

ผู้วิจัย             นางสุชาดา  จารงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา      2561

 

                                                  บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ Cgames ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ Cgames กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 22 คน เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบวัดความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบวัดความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ Cgames การดำเนินการทดลองใช้เวลา 5 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ Cgames มีความสามารถทางการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลการเรียนก่อนเรียนมีคะแนน เฉลี่ยเป็นร้อยละ 26.52 และ 29.55 ผลการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.24 และ 77.73 ตามลำดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ Cgames หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Cgames เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังและการ พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44

ผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิธีการเรียนรู้โดยใช้ Cgames  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนรู้ดังกล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @