รายงานการประเมินผลโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินผลโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผู้รายงาน         นายสมชาติ  จับคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ปีการศึกษา      2561

 

                                                     บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   2) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   และ  4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

การประเมินผลโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ในครั้งนี้ ดำเนินการประเมินผล โครงการทั้งระบบโดยอาศัยรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่งจะประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่  1) การประเมินสภาพแวดล้อม 2) การประเมินปัจจัยพื้นฐาน 3) การประเมินกระบวนการดำเนินงาน และ 4) การประเมินผลผลิต

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จำนวน 112 คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  จำนวน 9 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 48 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 48  คน โดยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  มีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

 

ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 15  ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 15 ข้อ ตอนที่ 3 จำนวน 20 ข้อ ตอนที่ 4 จำนวน 23 ข้อและตอนที่ 5 จำนวน 10 ข้อ
        ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 2 ตอน ตอนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ โดยผู้ปกครองนักเรียน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน) และนักเรียน(ตอบแบบสอบถามเฉพาะตอนที่ 2)    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. สภาพแวดล้อมของโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  1. ปัจจัยพื้นฐานของโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน       บ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก
  2. กระบวนการดำเนินงานของโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและด้านการดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับมาก ส่วนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลผลิตของโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้าน วังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รองลงมา คือกิจกรรมทำสารสกัดชีวภาพ  และกิจกรรมเลี้ยงปลาเพื่อการศึกษา ตามลำดับ

ส่วนครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูมีความเห็นต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดี และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 อยู่ในระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @