การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา  และกิจกรรมฝึกทักษะ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา  และกิจกรรมฝึกทักษะ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน    ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสาวพรธิมา  เข็มทอง
ปีการวิจัย ภาคเรียนที่  1/2562

                                                    บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในภาพรวมและจำแนกรายด้าน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการวิจัย 2562 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดช่องลม) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จำนวน  20  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แยกเนื้อหาเป็น 5 ชุด  ดังนี้

ชุดที่ 1 เรื่องทักษะการจำแนกและเปรียบเทียบ ชุดที่ 2 เรื่องทักษะการจัดหมวดหมู่ ชุดที่ 3 เรื่อง  ทักษะการเรียงลำดับ ชุดที่  4  เรื่องทักษะการหาภาพเชิงมิติสัมพันธ์ ชุดที่  5 เรื่องทักษะจำนวนตัวเลข 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 45 แผน  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมและความสามารถของพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นการบันทึกจากแบบสังเกต 15 สัปดาห์ จะเพิ่มสูงขึ้นทุกสัปดาห์ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย  พบว่า

  1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้     เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เท่ากับ 90/84.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุกชุด
  3.  ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐาน   ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  = 72, S.D.= 0.55)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @