รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ชีวิตของเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน         นางปิยดา  เสือเฒ่า

ปีการศึกษา       2561

                                          บทคัดย่อ

การรายงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ปีการศึกษา  2561  ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดชีวิตของเรา  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประชากร  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 63 คน ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 31 คน ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  คือใช้นักเรียนทั้งหมดและเป็นห้องที่ผู้รายงานรับผิดชอบประจำชั้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือ  ปีการศึกษา  2561  โดยใช้เวลาในการทดลอง 10  ชั่วโมง  สัปดาห์ละ12  ครั้ง ๆ ละ  1  ชั่วโมง  ประมาณ  10  สัปดาห์  ทั้งนี้ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนและหลังเรียน  ทดลองในระหว่างเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 –  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  ชุด ชีวิตของเรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  10  แผน  ใช้เวลาสอนรวม  10  ชั่วโมง     2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ    4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการศึกษา  พบว่า

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.69/82.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน           โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  15.75  หลังเรียน   มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  26.61   มีความก้าวหน้าเฉลี่ย  12.95 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 43.17
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้     หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ชีวิตของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @