การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นเด็กเล็ก (2-3 ปี)

KRUPUNMAI SHARE

                                            บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง        :    การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นเด็กเล็ก (2-3 ปี)

ชื่อผู้วิจัย       :     นางนิอร  บุศภักดิ์

สังกัด           :    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลท้องเนียน

ปีการศึกษา    :    2562

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ  และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-3 ปี ที่กำลังศึกษา  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง  เทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม   จำนวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นเด็กเล็ก (2-3 ปี) จำนวน 30  กิจกรรม  แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก (2-3 ปี) ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หน่วย จำนวน 30  แผน  และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน  30  ข้อ  มีวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้  ทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรม  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมจนครบ 30  วัน  จึงทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการ สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ด้านการนับจำนวน  การจับคู่  การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับให้สูงขึ้นทั้ง 4 ทักษะ จากก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.77  1.46  1.38 และ 1.62     หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ  4.77  4.69  4.62  และ 4.69  ตามลำดับ
  2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อแบบบูรณาการมีคะแนนสูงขึ้น  จากคะแนนเฉลี่ยของการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 6.23  คิดเป็นร้อยละ 31.15  จากนั้นหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 18.77  คิดเป็นร้อยละ 93.85  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินหลังการจัดกิจกรรมมีค่าสูงกว่าการประเมินก่อนการจัดกิจกรรม  62.69
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @