รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ชื่อผู้วิจัย    นางสาวจริยา  พวงจันทร์

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา 2561

 

                                                 บทคัดย่อ

 

                           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ (3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนเรียนที่เรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน  35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 15 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  15 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าระดับความยากตั้งแต่ 0.50 – 0.71 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 – 0.71  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือจำนวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูในช่วง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .8660 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและการทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.80/81.90  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @