การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย            นางกัลยาวีร์    อาจสาลี    โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา

ปีการศึกษา  2561

 

                                     บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน       ประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิธีการวิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการทดสอบ ก่อนทดลองและทดสอบหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1      โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค31102  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการคำนวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test  (Dependent  Samples)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 77.23 /77.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน   เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.62 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน การเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนประกอบกิจกรรมปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   = 4.70, S.D.= 0.465
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @