การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ชื่อผู้วิจัย     นางพรทิพย์   นุกูลกิจ

 ปี พ.ศ.       2562

                                                 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ  ด้านปัจจัยนำเข้า เป็นการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามมาตรการ 5 ด้าน คือ มาตรการด้านป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา  มาตรการด้านการรักษา  มาตรการด้านการเฝ้าระวัง และมาตรการด้านการบริหารจัดการ และด้านผลผลิต เป็นการประเมินนักเรียนในด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิต และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ รูปแบบที่ใช้ในการประเมิน CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยครู จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 155 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 171 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใช้สูตร IOC หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha Co-efficient ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการประเมินได้ดังนี้

              ผลการประเมิน

การประเมินโครงการการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

 

  1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการดำเนินโครงการ ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ และตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการดำเนินโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดด้านการค้นหา ตัวชี้วัดด้านการเฝ้าระวัง และตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้านการป้องกัน และตัวชี้วัดด้านการรักษา
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัด โดยทุกตัวชี้วัด ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ตัวชี้วัดความพึงพอใจชองนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของครู ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของนักเรียน และตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน
  5. 5. ผลการประเมินโครงการภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด           2 ประเด็น คือ ด้านบริบท และด้านกระบวนการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @