รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6  ส 33102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 15

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6
ส 33102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พระธรรม
  โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 15


ผู้รายงาน    
นางจิดาภา  จันทวงค์


บทคัดย่อ

 

    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6 ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา 6 ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา 6 ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6  ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายชั่วโมง  จำนวน 12 แผน ใช้เวลาเรียน 19 ชั่วโมง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละเล่ม มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เล่มละ 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6 ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษาพบว่า

        1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6  ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พระธรรม ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 84.78/84.46 รายเล่มมีค่าเท่ากับ 88.10/84.80,84.47/83.90,83.90/86.50,83.63/85.20,84.50/81.30,83.63/85.20 และ 85.23/84.30 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา สังคมศึกษา 6 ส 33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน = 15.87, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.58 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = 26.48 , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.20)    

    3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 6  ส 33102 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 )  

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @