ผลการใช้แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล             เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย

KRUPUNMAI SHARE

                                                               บทคัดย

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล             เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย

ผู้ศึกษา           นางนูรฮายาตี  รอยิง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1      

ปีที่ศึกษา         ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

                  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กอนและหลังเรียนด้วยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทย์ปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระเบียบวิธี มี 3 ขั้นตอน คือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแกโจทย์ปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดลเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝกทักษะจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน กลุมตัวอยาง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 21 คน รูปแบบการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ หาประสิทธิภาพจากสูตร  E1/E2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย () คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบวา

  1. แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการพิจารณาความเหมาะสม พบวาความเหมาะสมในองคประกอบตางๆ ของแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก และเมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ พบวามีประสิทธิภาพ 84.04/80.96 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว แสดงว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เหมาะแก่การนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยูในระดับมาก

ผลการศึกษาดังกล่าวนี้แสดงใหเห็นวาแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบารโมเดล เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำใหเกิดการเรียนรูโดยการฝกใหนักเรียนไดหาความรูอยางเปนขั้นตอน เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทำใหนักเรียนเกิดองคความรูในเรื่อง การแก้โจทย์การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝึกทักษะอยูในระดับมาก (  = 3.82, S.D.= 0.55)

 

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @