ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน   ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้รายงาน         นางจิรัฐติกาล   เอี่ยมกลิ่น

ปีการศึกษา      2561

                                                บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ – ๙ และแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ จานวน ๒๐ แผ่น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จานวน ๓๐ ข้อ ใช้ทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๓ ระดับ จานวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ร้อยละร้อยละความก้าวหน้า และการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (E1/E2) เท่ากับ ๙๐.๒๔/๙๓.๐๘ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเท่ากับ ๐.๘๔๔๕

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ โดยมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ ๓๗.๖๙

๔. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @