โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

การประเมิน  :    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา

ผู้วิจัย           :        อนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน

สถานศึกษา :    โรงเรียนไชยวานวิทยา อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ปีที่ประเมิน  :     2560

 

                                                                   บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา ตามรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลกระทบการพัฒนานักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูในโครงการ นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคประชาคม รวม จำนวน 514 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบศึกษา แบบสอบถาม/ประเมินและแบบสัมภาษณ์ ที่มีค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการประเมินส่งเสริมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคี ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ตามรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินผลกระทบการพัฒนานักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคี ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย และด้านความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ: การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม และจริยธรรม และการจัดกิจกรรมเสริม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @