รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง
สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษา            บัวผัน  สายกองคำ

สถานศึกษา      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง   สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

ปี                       2562

 

                                                   บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เด็กชั้นอนุบาล     ปีที่ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ที่ถูกสร้างขึ้นและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก รวมทั้งเพื่อประเมินความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1  ต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก การศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยหนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบประเมินวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test  dependent

ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เท่ากับ 80.04/ 89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก มีพัฒนาการ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @