การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 3 รหัสวิชา ง23102 เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค ผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

KRUPUNMAI SHARE

                                บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
รหัสวิชา  ง23102  เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

 ผู้วิจัย             สุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา

สถานศึกษา   โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา        2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา  ง23102  เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะโดยนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  70  ขึ้นไป 4)  เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์ (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3  โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  34  คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  จำนวน  6  แผน  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติได้แก่  แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแบบบันทึกประจำวันของครูผู้สอน  บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  และ  3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  ตามแนวคิดของ  Kemmis  and  Mc Taggart  จำนวน  3  วงจรปฏิบัติการซึ่งมีการดำเนินงาน  4  ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นวางแผนเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ตำรา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และสร้างเครื่องมือ  2)  ขั้นปฏิบัติการ  เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น  3)  ขั้นสังเกตการณ์  เป็นการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ  และ  4)  ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  และทักษะการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ  ค่าที  (t-test)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา  ง23102 เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา  ง23102 เป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย  5  ขั้นตอน คือ  1)  การนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น  เป็นการนำเสนอเนื้อหาใหม่ที่น่าสนใจและทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นอยากเรียนรู้  โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การทบทวนความรู้เดิม ซักถาม  การสนทนา  สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  การใช้ภาพ  และวีดีทัศน์ประกอบการอธิบาย  2)  การศึกษากลุ่มย่อย  เป็นการให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ๆ  ละประมาณ  4 – 5  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนที่เรียนเก่ง  นักเรียนที่เรียน ปานกลาง  และนักเรียนที่เรียนอ่อน  โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้  และตำราเรียน  แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  โดยมีผู้วิจัยคอยสังเกตให้คำแนะนำ  และปรึกษาอย่างใกล้ชิด  จากนั้นจึงสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาและการอภิปรายในกลุ่ม  โดยเป็นการสรุปร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนมากขึ้น  3)  การทดสอบย่อยเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องทำการทดสอบหลังสิ้นสุดแต่ละวงจรปฏิบัติการ  ในการทดสอบแต่ละครั้งทุกคนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองไม่ให้ช่วยเหลือกัน  4)  การคิดคะแนนความก้าวหน้า  เป็นการหาผลต่างระหว่างคะแนนฐานกับคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  และคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะ  แล้วนำไปเทียบกับคะแนนความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล  จากนั้นนำคะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลมาเป็นคะแนนกลุ่มเพื่อหาความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ5)  ทีมที่ได้รับการยกย่อง  เป็นการรวมคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นความก้าวหน้าของกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องซึ่งมี  3  ระดับ  คือ  ทีมเก่ง  ทีมเก่งมาก  และทีมยอดเยี่ยม
  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา ง23102 เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  33.80  คิดเป็นร้อยละ  84.51 และมีนักเรียน  จำนวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม
  1. ผลการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา ง23102  เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 รหัสวิชา ง23102 เรื่อง  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลสัมฤทธิ์  (STAD)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะ  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @