การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           :       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom
ชื่อผู้ศึกษา      :       นางสาวศิริมา  บุญมาก
ตำแหน่ง         :        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา     :        2562

                                                       บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ผ่าน Google classroom 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และห้องเรียนออนไลน์ Google classroom

ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.80 / 82.20 และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทาง หลังเรียนสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom มีค่าเท่ากับ 0.8695 ซึ่งแสดงว่าโดยภาพรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน Google Classroom ทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.95 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบหลากหลาย รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาในการเรียน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @