รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเรื่อง Interest Animals สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเรื่อง Interest Animals
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา        มลิวรรณ ชูคดี
ปีที่ศึกษา         2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น เรื่อง Interest Animals สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9
ขั้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แจ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 156 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้นเรื่อง Interesting Animals จ านวน 1 ชุดมีทั้งหมด 6
เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จ านวน 30ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ข้อ
สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า t-test

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น
เรื่อง Interesting Animals จ านวน 1 ชุด มีทั้งหมด 6 เล่ม มีประสิทธิภาพ 87.17/85.05 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น พบว่า นักเรียนสมมารถท าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้น เรื่อง Interesting Animals อยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @