รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา         นางสาวพัชรินทร์  ชิณเฮือง

ปีที่ศึกษา      2561

 

                                                   บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี)    ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กระดับปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กำลังศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระบาก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) จำนวน 29 แผน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมะม่วงบ้านเรา และโครงการต้นไม้ 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย อายุ 3 – 4 ปี มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .20 ถึง .60  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.859 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 86/85.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีค่าเท่ากับ7156 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.56
  3. เด็กระดับปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำแนกรายทักษะ โดยทักษะการสังเกตสูงขึ้นร้อยละ 84.13 ทักษะการจำแนกประเภทสูงขึ้นร้อยละ 76.19 และทักษะการสื่อความหมายสูงขึ้นร้อยละ 92.06
  4. เด็กระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @