การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

ผู้วิจัย          นางสาวยุวดี  จิตเที่ยง

ปีที่ศึกษา     2561

                                                                                                         

                                               บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย    1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD    เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ  0.60 – 1.00 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.16 – 059 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.13 – 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.84  สถิติที่นำมาใช้ ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

  1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง    การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  85.08/83.24 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.56 ,S.D. = 0.52)

โดยสรุป  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @