การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก  5T Model โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์   และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก   5T Model โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์   และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

ผู้วิจัย         นางสาวยุวดี  จิตเที่ยง

ปีที่ศึกษา     2561

                                           บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)  2) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model      โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน     ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model   โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000    เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)   สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้          ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.5-1     3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.67 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่นำมาใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

 

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

  1.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model     มีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับมากที่สุดสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ได้
  2.   ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.64/85.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ .01
  4.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ     การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.52, S.D. = 0.31)

โดยสรุป รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก 5T Model   โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  และนักเรียน     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

Title                 The development for learning management model for learning and enjoying of 5T Model in Mathematics by using Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students, Municipal School 4 (Watmatchimmaphoom).

Researcher        Miss. Yuvadee  Jittiang

Academic year   2018

                        Abstract

This development aims to 1.) Develop of learning management model for Mathematics Department for Grade 2 students, Municipal School 4 (Watmatchimmaphoom)  2.) Create and develop the efficiency of Mathematic skill drill exercise in term of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics of Grade 2 students to be effective according to the criteria 80/80 3.) Compare academic achievement of students before and after learning using 5T Model for learning and enjoying with skill drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics and 4.) Evaluate student’s satisfaction influence to learning management using 5T Model for learning and enjoying to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students. The example group of 24 students which use for this research are Grade 2 students, Municipal School 4 (Watmatchimmaphoom) under the Office of Education, Trang Municipality, Trang province Semester 1 for Academic year 2018. Education instruments are  1.) Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 4 students with the efficiency 80/80 2.) Learning management by using 5T Model for learning and enjoying composed of Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students which has Index of Item Objective Congruence IOC equal to 0.5-1  3.) Academic achievement exercise for Mathematic in term of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students. It is objective test with 30 items and has  3 choices to choose for each item. Difficulty is ranged between 0.27 – 0.77, Discrimination is ranged between 0.40 – 0.67  and Validity is equal to 0.81 and  4.) Satisfaction questionnaire influence to Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students to be Rating scale 5 levels which has Confidence at 0.86 Statistics which use for this research are Percentage, Average, Standard deviation and Hypothesis Testing by using test of the example dependent group.

 

The results of this research are:

  1. The development of learning management using 5T Model for learning and enjoying be appropriate/accord with structure at the highest level which can use with learning management.
  2. The efficiency of Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students. There has the efficiency E1/E2 equal to 88.64/85.83 greater than the standard 80/80.
  3. Grade 2 students who study learning management of 5T Model for learning and enjoying by using Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students. The academic achievement for post-study is greater than pre-study with Statistical significance at .01
  4. Grade 2 student’s satisfaction influence to learning management of 5T Model for learning and enjoying by using Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students satisfy with this research at the highest (x = 4.52, S.D. = 0.31).

In conclusion, learning management 5T Model for learning and enjoying using Mathematic drill exercise of Addition and Subtraction Number an unseated pair 1,000 to encourage thinking skill and attitude toward mathematics for Grade 2 students have the proper efficiency which cause the students to have more learning skill for Mathematic and students have higher academic achievement which able to be the guideline for the development of education quality importantly focusing on the student.

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @