รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket Province  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนอ่าน
                     แบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket Province
                     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย            นันธิดา แสงจันทร์
ปีการศึกษา    2561

                                         บทคัดย่อ

                    การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ Welcome to
PhuketProvince สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดย
ใช้กระบวนการสอนอ่านแบบMIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket
Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome toPhuket Province
4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด
Welcome to PhuketProvince กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 33 คน ที่กำลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มา โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะ
ชุด Welcome to Phuket Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 8 เล่ม
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะชุด Welcome to
Phuket Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA
ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket Province 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะชุด Welcome to Phuket Province สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ใช้เวลาทดลองสอนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า
             1. แบบฝึกเสริมทักษะชุด Welcome to Phuket Province สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.39/84.66
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้
กระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to
Phuket Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.7992 หรือร้อยละ 79.92
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สอนอ่านแบบ MIAประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket
Province มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สอนอ่านแบบ MIAประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket Province
มีความพึงพอใจในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @