รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อผลงาน             รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

ชื่อผู้จัดทำ                  นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ทำการศึกษา          2561

 

                                  บทคัดย่อ

 

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ในด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 18 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @