รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงานเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี
ชื่อผู้รายงาน          นางสาวสุกัญญา ชอบบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปีการศึกษา              2562 

บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดระหว่าง
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการ
พูดของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการ
พูด ก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของ
เด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าคือ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ มีทั้งหมด จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 50 แผน แบบทดสอบความสามารถทางภาษา ทักษะด้านการฟังและการพูด ก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความยากง่าย 0.45 – 0.80 และค่าอำนาจ
จำแนก 0.41- 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ Dependent Sampleจากการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการ
พูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.57/85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่ตั้งไว้
2. ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ากกแดง ด้านการฟังและการพูด เด็กได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้วย
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการ
พูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ทั้ง 10 เล่ม ทักษะด้านการฟังมีคะแนนรวมเท่ากับ 675 คะแนนเฉลี่ย 48.21 คิด
เป็นร้อยละ 80.36 และทักษะด้านการพูดมีคะแนนรวมเท่ากับ 831 คะแนนเฉลี่ย 59.36 คิดเป็นร้อยละ 98.93

           3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง และการพูดก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ทั้ง 14 คน ที่ได้จากการทำแบบทดสอบ
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ด้วยการทดสอบค่าที แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าเมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ทำให้เด็กมีพัฒนาการความพร้อมในด้านการ
ฟังและการพูดสูงขึ้น แสดงว่าชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @