การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน                 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้ศึกษา                     นางสาวอารีฉ๊ะ  บิลละเต๊ะ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาล 1  บ้านสะเดา  สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา   จังหวัดสงขลา

ปีที่ทำการศึกษา      ปีการศึกษา  2561

 

                                                  บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาล 1  บ้านสะเดา  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที t-test

ผลการศึกษา  พบว่า   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.31 /  81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @