การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาการออกแบบสื่อสิงพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม
เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             นายวราวุธ จันทะโยธา

ปีที่รายงาน       2562

 

                                                   บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สถิติทดสอบค่าที (t–test for One Samples , t–test for Dependent Samples)

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.98/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคึมมะอุ หมู่บ้านวัฒนธรรมหม่อนไหม เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs รายวิชา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @