การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ พอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
พอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย                   จงกลนีย์  โรจน์ภูริจินดา

ปีที่ทำการวิจัย   2559 – 2561

 

                                                บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ศึกษาผลการทดลอง หลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย 4.1)  คุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development) ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในลักษณะของการผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครู จำนวน 13 คน ปราชญ์ จำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 70 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสนทนากลุ่ม  2) แบบสอบถามเพื่อประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม 3) แบบสอบถามเพื่อประเมิน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม 4) แบบประเมินความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม 5) แบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม           เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 6) แบบประเมินคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 7) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 8) รูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินชีวิต บนเงื่อนไขและคุณธรรม การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี และการดำเนินชีวิตตามมิติวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
  2. รูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม      อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 ฐาน คือ หนึ่ง แต่งกายสวยงามตามถิ่นฐาน สอง อาหารพื้นบ้านมีคุณค่า  สาม ส่งเสริมการละเล่นที่เฮฮา  และ สี่ ภาษาประจำท้องถิ่นตน โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการนำรูปแบบไปทดลองนำร่องพบว่า มีความเหมาะสม
  3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล       วัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเป็นประโยชน์ อยู่ใน              ระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก
  4. ผลการทดลองหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

4.1. นักเรียนมีคุณลักษณะพอเพียง ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด

4.2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และการได้พูดภาษาของชาติพันธุ์อื่นอยู่ในระดับปานกลาง

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @