รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี)
ผู้รายงาน นางสาวทัศนีย์  แสงเลิศ
ปีการศึกษา 2561

 

                                             บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) และ3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) ก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชายหญิง ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร  (ภูทอก) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่        1) หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย    ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1       (อายุ 4 ปี) จำนวน 8 แผน และ 3) แบบทดสอบทักษะด้านการฟังและการพูด จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  (Dependent  Samples)

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.58/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) มีค่าเท่ากับ 0.6478 แสดงว่า เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ 64.78 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.78
  3. การเปรียบเทียบทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ปี) ก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ พบว่า เด็กที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เด็กมีผลการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดสูงขึ้น

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @