รายงานพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            รายงานพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา”
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวปารียา  ศรีช่วย

ปีที่ศึกษา          ปีการศึกษา  2561

———————————————————————————————————————

                                      บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบห้องเรียน (Cluster Selection) เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง จำนวน  18  แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  7  เล่ม  แบบทดสอบ จำนวน  30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t  (t – dependent )  ผลการศึกษาพบว่า :

  1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.49/85.34 รายเล่มมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/85.90 , 87.80/85.90 , 86.63/84.40 , 87.52/84.10 , 85.87/85.60 , 87.50/84.70 และ 88.38/86.80 ตามลำดับ
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @