ผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

KRUPUNMAI SHARE

                                         บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                   ผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้รายงาน          นางจริยา  ถาปินตา

ตำแหน่ง                 ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย                      ๒๕๖๑

 

การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อเกมพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล   ปีที่ ๓ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ ๓) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ ๓ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ ๓/๑ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน ๒๔ คน ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยประจำชั้นเรียน ของผู้ศึกษา แบบแผนการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบแผนแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ๑) กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ เกม ๒) แผนการจัดประสบการณ์การใช้กิจกรรมเล่นเกมสอดแทรกในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน ๑๒ แผน ๓) แบบทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบโดยครูออกเสียงคำที่มีเสียงคล้ายกันให้เด็กฟังทีละคำแล้วให้เด็กทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบภาพตามคำที่ครูออกเสียง จำนวน ๑๐ ข้อ ๔) แบบสอบถาม              ความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales) จำนวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โดยการหาค่า  E1 /E2 วิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คะแนนพัฒนาการและร้อยละของคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ วิเคราะห์ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล  ปีที่ ๓ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ ๓ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตั้งไว้ คือ ในการทดลองแบบ ๑ :1 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่า E1/E2 เท่ากับ ๘๒.๓๓/๘๐.๐๐ ในการทดลองแบบ ๑ :๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   มีค่า E1/E2 เท่ากับ ๘๕.๒๑/๘๖.๑๑ ในการทดลองภาคสนามภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีค่า E1/E2 เท่ากับ ๙๑.๐๖/๙๐.๔๒ และในนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่า E1/E2 เท่ากับ ๙๔.๓๕/๙๕.๘๓

         ๒. ผลการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยมีคะแนนพัฒนาการโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๓๒.๐๘ และมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๑๘.๒0

         ๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด= ๔.๘๐, S.D. = ๐.๒๕)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @