รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา  นางจริยา ถาปินตา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่รายงาน 2562

                                          บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (2) สร้างและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 (3) เปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่และ (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์        การเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการ  และแบบสังเกตความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าประสิทธิภาพ (,) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เคยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ Unplugged Coding ในระดับปฐมวัย ตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนักเรียนและครูยังขาดสื่อ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ส่งเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียนปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นที่การนำ Unplugged Coding มาใช้ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้กับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยแลสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน
  1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 20 แผนประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม สาระสำคัญ จุดประสงค์ของกิจกรรม สาระการเรียนรู้ วิธีการดำเนินกิจกรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล เครื่องมือการวัดและการประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.15/95.28 และดัชนีประสิทธิผล 0.6850 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน มีพัฒนาการก้าวหน้ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  ที่ตั้งไว้
  3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความ พึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ     ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  = 2.78,S.D. = 0.07)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @