การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคTAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคTAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา           นายอัครวุฒิ  บุญเติม

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน                   สีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา      2563

 

                                                                    บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 34  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต จำนวน 4  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซตร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  ตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.66  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยประชากร  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAIเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ79.59 / 80.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
  1. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6591  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6591 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.91
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน จึงเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้

เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @