การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา   เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อเรื่องที่ศึกษา       การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา  
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ชื่อผู้ศึกษา                      ธัญศญา ธรรศโสภณ

หน่วยงานที่สังกัด           เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

สถานที่ทำงาน               โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

                                                         บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 2) พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 3) ทดลองใช้รูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) และ 4) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครู 62 คน นักเรียน 279 คน ผู้ปกครอง 297 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน รวมจำนวน 623 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการการประชุม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบและสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการวิเคราะห์สภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) พบว่า มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา แบ่งเป็น 1) ขั้นศึกษาสภาพความต้องการและจำเป็น โดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ ได้กำหนด หลักการ จุดประสงค์  กลไกการดำเนินการ วิธีดำเนินการ และการประเมินผล
    2) ขั้นวางแผน ผู้ร่วมวิจัยได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน เพื่อที่จะไปดูโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสนทนาถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการแนวทางการพัฒนา การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้ง 6 กิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการนิเทศ 3) ขั้นสร้างทีมงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจตรงกันมีทีมงานที่เข้มแข็ง 4) ขั้นปฏิบัติการการพัฒนาผู้ร่วมวิจัยจะปฏิบัติตามปฏิทินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม 5) ขั้นประเมินผลทำการกำกับติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามกิจกรรมการการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้แบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เป็นระยะๆ และ 6) ขั้นรายงาน/เผยแพร่ ขยายผลโดยการสรุปผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
  2. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพปัญหาและความต้องการ (Assecsing Need: A) 2) การวางแผน (Planning: P) 3) การให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing: I) 4) การปฏิบัติงาน (Doing: D) 5) การประเมินผล (Evaluation: E) และ6) การรายงานผล/เผยแพร่ (Reporting: R)
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำมากขึ้น ครูมีแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและผู้เรียนได้รับพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
  4. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 1) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย = 4.58 อยู่ในระดับมากทีสุด 2) การมีทักษะชีวิของผู้เรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย = 4.58   อยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @