การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใส

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใส

ผู้ศึกษา           นางสาวกัญญามาศ  นาคบำรุง

ปีการศึกษา      2561

 

                                               บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินพัฒนาการทางการเรียนของเด็กปฐมวัย ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรวมทั้งหมด  จำนวน 42 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) จำนวน 8 ชุด และ 2) แบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) จำนวน 8 ชุด จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.32/88.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ) มีการประเมินพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเท่ากับ 171 คิดเป็นร้อยละ 71.25คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 213 คิดเป็นร้อยละ 88.75

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @