การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน         นางเสาวภา  ยกย่อง

สถานศึกษา          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ปีการศึกษา             2561

 

                                               บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ขวบ)  ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอนอยู่

เครื่องมือที่ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.54/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

  1. การเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @