รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย (3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน  

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน             รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย (3 ปี)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน

ผู้วิจัย             นางสาวลลิตา   วัจนสุนทร

ปีที่วิจัย           2562

 

                                                               บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน  ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  2)  เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหานที่มีต่อการทดลองโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi – Experimental  Design)  โดยใช้กลุ่มเป้าหมายแบบกลุ่มเดียว มีการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  คือ  เด็กชาย – เด็กหญิง  ที่มีอายุ 3 ปี  กำลังเรียนอยู่ระดับ ชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 13 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  1)  ชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน จำนวน  40  แผน  2)  กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน จำนวน  40  กิจกรรม  3)  แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน จำนวน  20  ข้อ  และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจ  สำหรับเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน จำนวน 10  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (P) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที ( t – test)  แบบ Dependent Samples

 

ผลการวิจัย  พบว่า        

  1.   ชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.45/83.46  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้
  1. เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน ที่ได้รับการทดลอง โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีค่าเท่ากับ 0.7556  หมายความว่า การเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ทำให้เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 75.56
  1. เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาน มีความพึงพอใจต่อการทดลอง โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.69  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.20

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @