การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ผู้ศึกษา           นางสาวปนัดดา สิงห์วี

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ปีที่ศึกษา         2562

 

                                        บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน ได้มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) แผนการจัดกิจกรรมใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 แผน 3) แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการนับ ทักษะด้านการเปรียบเทียบ และทักษะด้านการจัดลำดับ ด้านละ10 ข้อ รวม 30 ข้อ ข้อ 30 คะแนน มีลักษณะเป็นแบบลังเกตพฤติกรรมโดยการกำหนดสถานการณ์ หรือ การใช้สื่อของจริงให้เด็กสังเกต ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กถ้าเด็กทำได้ดี ได้ 1 คะแนนและถ้าทำไม่ได้ ได้ 0 คะแนน

 

สรุปผลการศึกษา

  1.  การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการนับ สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการเปรียบเทียบ สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการจัดลำดับ สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    ดาวน์โหลดนวัตกรรมที่นี่

    3)กิจกรรม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @