การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบ ด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google  SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย            การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบ
ด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (
Google  SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย               สุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา

สถานศึกษา      โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา         2562

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง20203 เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชาง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง20203 เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล สเกตซ์อัพ (Google SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง20203 เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google  SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง20203  เรื่อง การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล สเกตซ์อัพ (Google SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 32 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เนื่องจากทางโรงเรียนใช้วิธีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ  จึงทำให้นักเรียนแต่ละห้องมีผลการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)  รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)  แผนการจัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  และ 5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test  dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203 เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีชื่อว่า OTKEE  Model ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน  ได้แก่  1)  สังเกตจากตัวอย่าง (Observing : O)  เป็นขั้นนำเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจ  แรงบันดาลใจ  ความสนใจและความต้องการในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ด้วยสื่อต่าง ๆ 2)  พัฒนาการคิด  (Thinking development :T ) เป็นขั้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกคิดด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม 3)  ให้ความรู้โดยครูและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (Knowledge : K)  นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ หรือครูเป็นผู้สาธิตเบื้องต้น 4)  ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ (Experience  and  Exercises : E)  นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนในขั้นที่ 3  5)  ประเมินผล (Evaluation : E)  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานตามสภาพจริงตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนด
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (E1/E2) เท่ากับ  เท่ากับ 78.31/78.12  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  75/75 ปรากฎว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชาง20203 เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชาง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google  SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และนักเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง20203  เรื่อง  การออกแบบด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ (Google  SketchUp) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @