การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102(เศรษฐศาสตร์)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102
(เศรษฐศาสตร์)

ผู้วิจัย                 นางสาววราภรณ์ ย้อนโคกสูง

หน่วยงาน         โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา       พ.ศ. 2562

 

                                              บทคัดย่อ

 

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนประทาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) จำนวน 36 ชั่วโมง จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดความรู้รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) จำนวน 1 ฉบับและแบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ แบบ  t – test  (One group  pretest – posttest design) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

  1.   รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) ที่มีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

1.1 แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นั้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ดังนี้

1) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยนำเสนอเป็น 6 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวทางการคิด ขั้นที่ 3 พิจารณาปัญหา ขั้นที่ 4 สนทนาแลกเปลี่ยน ขั้นที่ 5 เรียนรู้ผลงานกลุ่ม และขั้นที่ 6 สรุปร่วมกัน
2) ระบบทางสังคม
3) หลักการตอบสนอง
4) ระบบที่นำมาสนับสนุน

1.3 การนำรูปแบบการสอนไปใช้
1.4 ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  1. ผลประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.20/82.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
  2.  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพี่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส32102 (เศรษฐศาสตร์) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @