รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี)โดยใช้หนังสือนิทานภาพ  ชุด รักคณิต คิดสนุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลางสังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี)
โดยใช้หนังสือนิทานภาพ  ชุด รักคณิต คิดสนุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง
สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษา           บัวผัน  สายกองคำ

สถานศึกษา     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง   สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์

ปีการศึกษา      2561

 

                                                                  บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เด็กปฐมวัย (อายุ   4 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง  สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ที่ถูกสร้างขึ้นและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  เด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี)  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์  โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก รวมทั้งเพื่อประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี)  ต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก การศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง  สังกัดเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยหนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบประเมินวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test  dependent

              ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก เท่ากับ 80.04/ 89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) เด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี) ที่ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก มีพัฒนาการ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ     3) เด็กปฐมวัย (อายุ 4 ปี) มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ชุด รักคณิต คิดสนุก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @