รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงานเรื่อง           รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี

ชื่อผู้รายงาน              นางสาวสุกัญญา  ชอบบุญ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง  ตำบลท่ากกแดง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ปีการศึกษา                2562

 

                                                                    บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดระหว่างการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย  อายุ 3-4 ปี  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาในการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย  อายุ 3-4 ปี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง  จำนวน 14  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าคือ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  มีทั้งหมด จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน 50 แผน  แบบทดสอบความสามารถทางภาษา  ทักษะด้านการฟังและการพูด  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความยากง่าย 0.45 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก 0.41- 0.88  และ  ค่าความเชื่อมั่น 0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ  Dependent Sample

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย  อายุ 3-4 ปี  พบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ   การพูด  ของเด็กปฐมวัย  อายุ 3-4 ปี  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  57/85.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
  2. ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กปฐมวัย  อายุ 3-4 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  องค์การบริหาร      ส่วนตำบลท่ากกแดง  ด้านการฟังและการพูด เด็กได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี  ทั้ง 10 เล่ม  ทักษะด้านการฟังมีคะแนนรวมเท่ากับ  675 คะแนนเฉลี่ย  21   คิดเป็นร้อยละ 80.36 และทักษะด้านการพูดมีคะแนนรวมเท่ากับ 831  คะแนนเฉลี่ย 59.36  คิดเป็นร้อยละ 98.93
  3. 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง และการพูดก่อนและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี  ศูนย์พัฒนา   เด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ทั้ง 14  คน ที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี  ด้วยการทดสอบค่าที  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  05   แสดงว่าเมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ     เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี  ทำให้เด็กมีพัฒนาการความพร้อมในด้านการฟังและการพูดสูงขึ้น  แสดงว่าชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @