รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา       นางจีรนันท์  บุญสา

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ปีการศึกษา    2560

 

                                                           บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  อำเภอโพธิ์ชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  1  ห้องเรียน จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  ด้วยวิธีการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  จำนวน 10  ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อมีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.39 – 0.78  มีค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.33 – 0.78  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่  0.32 – 0.82  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test (Dependent  Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  81.43/80.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เท่ากับ  0.6667  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  66.67  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (p < .05)

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @