ผลการจัดประสบการณ์ประกอบหนังสือนิทานหน้าเดียว  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย (อายุต่ำกว่า 3 ปี)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            ผลการจัดประสบการณ์ประกอบหนังสือนิทานหน้าเดียว  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย  (อายุต่ำกว่า  3  ปี)

ชื่อผู้วิจัย           นางรจนา   พงศ์ยี่หล้า

ปีที่ศึกษา          2561

                           บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อการศึกษาหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์ประกอบหนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  2)  เพื่อเปรียบเทียบหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา 3) เพื่อศึกษาการมีทักษะทางภาษา  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพราะเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยสอน และเป็นครูประจำชั้น จำนวน   10  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  หนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา แผนการจัดประสบการณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินหนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ หนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัยมีค่าเท่ากับ  82.67/94.00
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา มีค่าเท่ากับ .8325   แสดงว่า เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  83.26
  1.    ทักษะทางภาษาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขณะที่จัดประสบการณ์ค่าดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิภาพของหนังสือนิทานหน้าเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา เฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี

ความสำคัญ  :  นิทานหน้าเดียว    ทักษะทางภาษา

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @