รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผู้ศึกษา        นางพรทิพย์  ทองนอก    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปีที่ทำการศึกษา    ปีการศึกษา 2562

 

                                                        บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 5 เล่ม ทั้งนี้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ส่วนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/88.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมเฉลี่ย 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @